Debatt,Forsvarspolitikk,Kriminalitet,Politikk,Politisaker,Ukategorisert,Varslingskanalen Voltekt og varslingssaker, som bare blir tystet ned

Voltekt og varslingssaker, som bare blir tystet ned

-er et Forsvar som ikke kan forsvare sine egne soldater.
Om Forsvaret ikke kan ta vare på egne soldater,
hvordan skal de klare å forsvare Norge og norske interesser?

DEBATT

Voldtekt og annen kriminalitet i Forsvaret vårt. Politiet jobber «overtid», for å få løst alle sakene. Men mange saker blir henlagt fordi det blir for mange saker, og de får ikke tid til å løse alle sakene. Det vil oppta veldig mye tid å løse disse sakene. De rekker ikke å gå over alt. Itillegg kommer ofte beskjeden om voldtekt, aldri videre til Politiet.
Jeg mener vi må avlaste Politiet, der de kan avlastes.
Dette er mine tanker og meninger. Jeg skriver dette, for å få igang en debatt om saken.

Skjermdump: Fra NRK.NO 21-02.2022
https://www.nrk.no/norge/forsvaret-lovet-opprydning-etter-varslingssaker_-alle-beholder-jobbene-sine-1.16083925
Skjermdump: Fra NRK.NO 21.02.2022

Når vi leser på Forsvarets egne sider er dette med varslingsaker og voldtekt vært oppe til tema i lang tid. 1. august 2022, skulle de ordne opp med disse problemstillingene som PwC’s rapport har lagt fram. Selv om ’Varslingkanalen’ på Forsvarets hjemmeside er lansert er det fortsatt krise i Forsvaret. De sier de trenger nok personell og rett kompetanse. Men når befalet på avdelingene (som ofte er like unge som rekruttene) kvier seg å ta tak i problemene, går det dårlig.

Problemene slutter ikke med de i førstegangtjenesten, men går igjen i hele organisasjonen. Men i følge Forsvarets egne sider, er det ca 17.000 ansatte og underkant av 10.000 i førstegangstjenesten, da blir dette ca 27.000 personer, som noen må passe på, så voldtektsforbrytelser, mobbing og andre større og mindre lovbrudd blir løst.

27.000 mennesker er som en vanlig middels stor norsk by. Byer i denne størrelsen har en Politistasjon. Til og med Svalbard, der det bor i underkant av 3000 mennesker, har et Politi.

Som jeg ser det er Forsvaret, som organisasjon, så stort, at det må være noen som beskytter våre soldater, befal og offiserer mot voldtekt og andre former for kriminalitet. MP vil kunne avlaste det sivile Politiet markant.

« Markus 3:24 NB

Om et rike kommer i strid med seg selv, så kan det riket ikke bli stående.

Dette Bibelordet sier mye. Når en kvinnelig soldat blir fornærmet eller voldtatt, kan ikke Forsvaret tro at hun vil gå i døden for sitt befal, om det skulle blir krig.

Nå har NATO oppfordret medlemslandene til å bruke minst 2% av BNP på Forsvar, jeg mener at Norge kan bruke mer. Det kommer til å bli flere ansatte, og det er allerede så stort at jeg mener at, bare et varslingssystem ikke vil være lønnsomt alene. Vi må ha noe mer, noe som ruster opp Forsvaret betydelig! Da er minst 2,5 – 3% av BNP, mye bedre.

Vekterarbeid

MP fungerer i dag som et vekterfirma. De lærer ganske lite om etterforskning, men får ofte heller ikke utføre disse oppgavene, da det sivile Politiet tar over saken, med en gang. De fungerer som vektere.

Jeg mener Forsvarets MP-avdeling bør få full politimyndighet, som ledes av Forsvaret, som det alltid har gjort. Og at en General Major burde være avdelingens høyeste og juridiske leder. Samt at det ikke bør ligge under Hæren, men det burde ligge under en egen avdeling, under Forsvarssjefen, kalt ’Forsvarets Justis- og politiavdeling’, eller noe liknende.

De fast ansatte og de utdannede vernepliktige i MP, bør får full Politimyndighet. Da kan Politiskolen og Forsvarets befal- og høyskole, kunne samarbeide om utdanningen i MP. Etter utdannelsen, kan det militære personell, kunne jobbe i det vanlige politiet, også. Vakt og sikring burde også ha like høy utdannelse som de trenger til sitt oppdrag, som Fengselsbetjent og vekter. Pluss den vanlige militære utdannelsen. Og kunne jobbe i sivilt fengsel eller som vekter etterpå. Her ligger det på hvor lang skolegang/tjenestetid man skal ha hos Forsvaret.

Ansvarsområde

Deres ansvarsområde, mener jeg, bør være; all form for Politisaker som omhandler militært område, militære gjenstander, som kjøretøy og andre ting som tilhører Forsvaret. Dette gjelder også militært personell og vernepliktige, i Norge og utenlandsstasjoner, som det er idag. Itillegg vil det omhandle når det er kriminelle handlinger i område der MP’s personale befinner seg, selv om det er et sivilt område.

I tilfeller der det er utenfor militært område og ikke bare innebærer militært utstyr men der militært personell og sivile er innblandet, kan MP samarbeide med sivilt Politi.

MP og vakt- og sikring bør få ordentlig uttrykningsopplæring, og skal kunne bruke det når det trengs, også ute i det sivile samfunnet når det trengs.

Rettsystem og kakebu

Samtidig mener jeg at Forsvaret bør ha en egen rettsinstitusjon, for alle små og store kriminelle saker; Forliksråd (som også kan ta seg av Refselsessaker), Tingrett og Lagmannsrett. Statens Høyesterett bør fortsatt ta seg av jobben som Krigsrett, i tillegg til å være Høyesterett også for Forsvaret rettsystem.

Jurister og advokater burde også være utdannet i Forsvaret, selv om en sivil jurist kan få en sivil jobb i Forsvaret, også.

«Kakebu» (glattcelle) bør gjeninnføres, men med personell som er godt opplært i regler for glattceller og vakthold, selv om Vakt- og sikring får full opplæring. Derfor burde Vakt- og sikring ta seg av dette, i utgangspunktet.

Når det gjelder ’Varslingskanalen’, bør denne inngå i Forsvarets Justis- og politiavdeling, bygget opp på tilnærmet den måten det er bygget opp idag. Det skal være lett for hvem som helst å anmelde og tipse om voldtekt og diskriminering. Bedre å si ifra en gang for mye, da den som tipser, ikke behøver å ta en avgjørelse på om det er en kriminell sak eller ikke.

Helt til sist

Nå som hele Norden er med i NATO, kanskje burde alle de nordiske militære gå sammen om en egen nordisk ‘Justis- og politiavdeling’?

Leave a Reply

Related Post